Bệnh thối trái trên dưa hấu

  1. TRANG CHỦ
  2. Dưa hấu (địa lí)
  3. Bệnh thối trái trên dưa hấu
Bệnh thối trái trên dưa hấu
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.