Những vật chủ trung gian di truyền

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh học phân tử
  3. Di truyền phân tử (địa lí)
  4. Dòng vô tính (Thực vật học) phân tử
  5. Những vật chủ trung gian di truyền
Những vật chủ trung gian di truyền
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.