Kháng thể đơn dòng

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh học phân tử
  3. Di truyền phân tử (địa lí)
  4. Dòng vô tính (Thực vật học) phân tử
  5. Kháng thể đơn dòng
Kháng thể đơn dòng
Chấp nhận thuật ngữ: 25-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.