Nhựa và chất gôm

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Dịch thực vật (địa lí)
  4. Nhựa và chất gôm
Nhựa và chất gôm
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.