Tính trội gen thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh học phân tử
  3. Di truyền phân tử (địa lí)
  4. Di truyền phân tử thực vật (địa lí)
  5. Tính trội gen thực vật
Tính trội gen thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.