Gen (Sinh vật học)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh học phân tử
  3. Di truyền phân tử (địa lí)
  4. Gen (Sinh vật học)
Gen (Sinh vật học)
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.