Di truyền hóa sinh học

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh học phân tử
  3. Di truyền phân tử (địa lí)
  4. Di truyền hóa sinh học
Di truyền hóa sinh học
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.