Di truyền học phân tử thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Di truyền học
  3. Di truyền học thực vật (địa lí)
  4. Di truyền học phân tử thực vật
Di truyền học phân tử thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.