Dầu dừa

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Dầu thực vật (địa lí)
  4. Dầu dừa
Dầu dừa
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.