Bệnh héo tàn dầu cọ

  1. TRANG CHỦ
  2. Những sản phẩm từ cây họ cọ (địa lí)
  3. Dầu cọ
  4. Bệnh héo tàn dầu cọ
Bệnh héo tàn dầu cọ
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.