Bệnh da nhiễm ký sinh trùng

  1. TRANG CHỦ
  2. Nội khoa
  3. Thú y học (địa lí)
  4. Bệnh da liễu
  5. Da liễu thú y (địa lí)
  6. Bệnh da nhiễm ký sinh trùng
Bệnh da nhiễm ký sinh trùng
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.