Vắc xin ngừa cúm cho ngựa

  1. TRANG CHỦ
  2. Vắc xin ngừa cúm
  3. Vắc xin
  4. Vắc xin ngừa cúm cho ngựa
Vắc xin ngừa cúm cho ngựa
Chấp nhận thuật ngữ: 24-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.