Bảng biến thiên của một hàm số

  1. TRANG CHỦ
  2. Hàm số
  3. Bảng biến thiên của một hàm số
Bảng biến thiên của một hàm số
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.