Khích thước của quỹ đạo

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Bán trục lớn
  4. Khích thước của quỹ đạo
Khích thước của quỹ đạo
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.