Trung tâm nguyên liệu thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự giới thiệu thực vật (địa lí)
  3. Trung tâm nguyên liệu thực vật
Trung tâm nguyên liệu thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.