Trung tâm đánh giá (Thủ tục quản trị nhân sự)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trung tâm đánh giá (Thủ tục quản trị nhân sự)
Trung tâm đánh giá (Thủ tục quản trị nhân sự)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.