Trí thông minh nhân tạo phân bố

  1. TRANG CHỦ
  2. Tin học
  3. Trí thông minh nhân tạo phân bố
Trí thông minh nhân tạo phân bố
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.