Bài toán nghịch đảo (Phương trình vi phân)

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Bài toán nghịch đảo (Phương trình vi phân)
Bài toán nghịch đảo (Phương trình vi phân)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.