Trái nam việt quất đông lạnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trái nam việt quất đông lạnh (địa lí)
Trái nam việt quất đông lạnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.