Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (địa lí)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.