Trang trại sản xuất sữa hữu cơ

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Trang trại hữu cơ (địa lí)
  5. Trang trại sản xuất sữa hữu cơ
Trang trại sản xuất sữa hữu cơ
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.