Trang trại nuôi thú lấy lông (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trang trại nuôi thú lấy lông (địa lí)
Trang trại nuôi thú lấy lông (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.