Tịch biên tài sản trang trại (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tịch biên tài sản trang trại (địa lí)
Tịch biên tài sản trang trại (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.