Tinh dầu vỏ cam (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Tinh dầu cây có múi (địa lí)
  3. Tinh dầu vỏ cam (địa lí)
Tinh dầu vỏ cam (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.