Bánh khô dầu như thực phẩm (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực phẩm
  3. Bánh khô dầu như thực phẩm (địa lí)
Bánh khô dầu như thực phẩm (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.