Tiêu úng, thoát nước (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học
  3. Kỹ thuật nông nghiệp
  4. Tiêu úng, thoát nước (địa lí)
Tiêu úng, thoát nước (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.