Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu DDT (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của hóa chất
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc độc (địa lí)
  4. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu (địa lí)
  5. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu DDT (địa lí)
Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu DDT (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.