Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc kháng sinh

  1. TRANG CHỦ
  2. Kháng sinh
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc kháng sinh
Thực vật, Ảnh hưởng của thuốc kháng sinh
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.