Thực vật, Ảnh hưởng của sự nóng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của sự nóng (địa lí)
Thực vật, Ảnh hưởng của sự nóng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.