Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổn hại và thương tích
  3. Sinh lý học thực vật
  4. Sự hô hấp
  5. Thực vật - Quang hô hấp
  6. Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí
Thực vật, Ảnh hưởng của đời sống kỵ khí
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.