Thực vật, Ảnh hưởng của bức xạ mặt trời (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của bức xạ mặt trời (địa lí)
Thực vật, Ảnh hưởng của bức xạ mặt trời (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.