Thực vật, Ảnh hưởng của ánh sáng đa năng

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật, Ảnh hưởng của ánh sáng đa năng
Thực vật, Ảnh hưởng của ánh sáng đa năng
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.