Thực vật có mùi (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Triễn lãm cây trồng
  5. Hoa
  6. Thực vật có mùi (địa lí)
Thực vật có mùi (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.