Thú y học nhiệt đới (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nội khoa
  3. Thú y học (địa lí)
  4. Địa lí y học thú y (địa lí)
  5. Y học nhiệt đới
  6. Thú y học nhiệt đới (địa lí)
Thú y học nhiệt đới (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.