Thiết kế cản khí động lực

  1. TRANG CHỦ
  2. Khí động lực học
  3. Thiết kế cản khí động lực
Thiết kế cản khí động lực
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.