Thiết kế bằng máy tính (CAD)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiết kế bằng máy tính (CAD)
Thiết kế bằng máy tính (CAD)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.