Thiết bị tồn trữ máy tính

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ máy tính
  3. Thiết bị tồn trữ máy tính
Thiết bị tồn trữ máy tính
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.