Thiết bị đúc

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ khí
  3. Chế tạo máy
  4. Gia công cơ khí
  5. Luyện kim
  6. Thiết bị đúc
Thiết bị đúc
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.