Thiết bị công nghệ xử lí dữ liệu nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiết bị công nghệ xử lí dữ liệu nông nghiệp (địa lí)
Thiết bị công nghệ xử lí dữ liệu nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.