Thiết bị cắt gọt kim loại

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ khí
  3. Gia công kim loại
  4. Thiết bị cắt gọt kim loại
Thiết bị cắt gọt kim loại
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.