Thiết bị bộ nhớ bán dẫn

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật điện tử
  3. Thiết bị bộ nhớ bán dẫn
Thiết bị bộ nhớ bán dẫn
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.