Tảo cố định đạm (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật cố định đạm (địa lí)
  3. Vi sinh vật cố định đạm (địa lí)
  4. Tảo (Thực vật)
  5. Tảo cố định đạm (địa lí)
Tảo cố định đạm (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.