Tác nhân thông minh (Phần mềm máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Phần mềm máy tính
  3. Tác nhân thông minh (Phần mềm máy tính)
Tác nhân thông minh (Phần mềm máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.