Sự trao đổi chất dinh dưỡng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự trao đổi chất dinh dưỡng (địa lí)
Sự trao đổi chất dinh dưỡng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.