Sự kiểm dịch thực vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Trang trại hữu cơ
  3. Sự ban hành luật và luật nông nghiệp
  4. Sự kiểm dịch thực vật (địa lí)
Sự kiểm dịch thực vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.