Sự hợp nhất và liên kết của các tập đoàn

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự hợp nhất và liên kết của các tập đoàn
Sự hợp nhất và liên kết của các tập đoàn
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.