Sự di chuyển thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự trao đổi chất
  3. Sự chuyển hóa axít cây thuốc bỏng
  4. Sự di chuyển thực vật
Sự di chuyển thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.