Sự chấp nhận chăm sóc của bệnh nhân

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự chấp nhận chăm sóc của bệnh nhân
Sự chấp nhận chăm sóc của bệnh nhân
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.