Sinh lý môi sinh thực vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh lý môi sinh thực vật (địa lí)
Sinh lý môi sinh thực vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.