Sản phẩm từ quả cam (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Những sản phẩm tự nhiên
  3. Sản phẩm sinh học
  4. Sản phẩm màu tía
  5. Thuốc bảo vệ thực vật
  6. Sản phẩm từ cây có múi
  7. Sản phẩm từ quả cam (địa lí)
Sản phẩm từ quả cam (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.